1. Ogólne warunki sprzedaży.

1.1 Niniejsze Warunki obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot, a w szczególności dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy produktów dokonywanych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:

„Sprzedający” – firmę: MAGIA MARZEŃ SP. Z O.O. Ossowskiego 3A, 30-656 Kraków NIP 6793278040

„Kupujący”oznacza każdy podmiot, krajowy lub zagraniczny (osobę prawną, fizyczną lub podmiot prawa nieposiadający osobowości prawnej) dokonujący zakupu towarów u Sprzedającego.

"Strony” - Sprzedawcę i Kupującego.

„Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Sprzedającego i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego.

1.2 Warunki umów sprzedaży są określone w pisemnych ustaleniach stron, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

1.3 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów).

1.4 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2. Zawarcie umowy 

2.1 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego dokumentem „Potwierdzenie Zamówienia”. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza na stronie www.boxgarazowy.pl lub w inny uzgodniony przez Strony sposób. Zamówienie powinno określać:

I. dane Kupującego
II. opis przedmiotu zamówienia, (ilość i typ produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów)
III. dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty

2.2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokonać pomiarów miejsca, na którym umieszczony ma zostać produkt, (szerokość oraz wysokość miejsca postojowego w garażu). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne pomiary Kupującego. 
2.3. Kupujący zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Sprzedającego zadatek w wysokości 50% wartości całego zamówienia. 
2.4. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę zaliczkową. 
2.5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 
2.6. Sprzedający może, odstąpić od wykonania umowy w każdym czasie, zwraca jednakże wtedy zadatek Kupującemu. 

3. Realizacja zamówienia 

3.1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 45 dni roboczych. 
3.2. W wyjątkowych sytuacjach realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu. 
3.3. W zamówieniu Kupujący określa adres dostawy wraz z montażem.

4. Postanowienia końcowe 

4.1.  Po zakończonym montażu boxu garażowego Sprzedający przekazuje Kupującemu protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
4.2. Przekazanie protokołu odbywa się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. 
4.3. Po dokonaniu całości zapłaty przez Kupującego - w terminie do 3 dni roboczych po przeprowadzonym montażu, Sprzedający wystawia fakturę końcową oraz przekazuje dokumentację produktu. 

Szukaj